Opnieuw incidenten in Vlietzone – Politiemacht in Willem Loréstraat – Verbazing over Amaryllis

Gepubliceerd op 13 mei 2020 om 10:50

Beste Feiko, Bram en Hein,

Hierbij schrijf ik (als privé persoon, bestuurslid Stichting Vlietvaardig en namens meerdere bewoners omgevingsoverleg) jullie aan omdat bijgaand onderwerp raakvlakken heeft met plan van aanpak Vlietzone en Omgevingsoverleg overlastgebied (Strong ID).

Het omgevingsoverleg van 11 mei is uitgesteld vanwege recente rust in de omgeving en Corona. Daar komen wij nu op terug. Afgelopen weekend hebben zich de volgende incidenten afgespeeld.

• Grote politie inzet Willem Lore 6 (WL6)
• Steen door ramen Rembrandtstraat 14 (cliënten SID)
• Hangjeugd in CB Balckstraat (en mogelijk niet los te zien van Rembrandstraat 14)
• Buiten Omgevingsoverleg
o Oostergrachtswal 2 maal ramen ingegooid bij ondernemers
o 25/4 waarschuwingsschot politie in Molenpad

Onze grootste zorg zit in pand WL6. Wij zijn ernstig teleurgesteld, ontstemd en boos! Wij zijn sinds september met gemeente (wethouders, raadspartijen en diverse overleggremia) bezig om de wijk te behoeden voor verder afglijden. Tot onze grote verbazing stond er zondagmiddag 10 mei een enorme politiemacht voor dit adres. Uit nader onderzoek blijkt dat hier sinds kort via Straathoekwerk een zeer zware cliënt gehuisvest is, dergelijke cliënten hebben een zuigende werking op collega cliënten. Deze cliënt is daar geplaatst via het Crisesteam Acute Zorg Leeuwarden. Samen met Inclusio en Amaryllis hebben zij besloten deze cliënt in de Vlietzone, notabene tegenover SID, te plaatsen. Zelf hebben wij met diverse zorginstellingen in het Tromptheater overleg gehad hoe wij elkaar ook kunnen helpen. Ook Amaryllis was hierbij aanwezig. Het is verbazingwekkend dat Amaryllis nu alsnog instemt met het plaatsen van deze cliënt in onze wijk, dan heb je toch echt oogkleppen op. Sterker nog, dat SID is zelfs door Straathoekwerk gevraagd een oogje in het zeil te houden. Duidelijk is dat instanties langs elkaar heen werken. Immers gezien de nieuwe structuur, Inclusio samen met Amaryllis zorgen voor de verdeling van de cliënten over andere zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders kunnen nu niet meer kritisch zijn op de gedane verdeling, immers dan staan zij bij volgende toewijzingen buitenspel en krijgen geen cliënten meer.

Wij zien graag de volgende vragen beantwoord:
• Wie/welke instanties hebben zitting in het Crisisteam Acute Zorg Leeuwarden en wat is hun mandaat
• De gemeente betaalt de zorg, het lijkt ons dat degene die betaalt ook bepaalt en tenminste nog een controlerende taak heeft in de uitvoering, graag reactie
• Waren de wethouders op de hoogte van de plaatsing in WL6
• Verder wijzen wij nog op het “Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo gemeente Leeuwarden dd 10 juli 2019” en dan specifiek & 2.4 (onderstaand bijgevoegd). De vraag hierbij luidt hoe heeft afweging plaatsgevonden in lijn met gestelde. Wij ontvangen daarvan graag de notulen.
2.4 Ondersteuning op maat per wijk, dorp en gebied Wijken, dorpen en gebieden verschillen van elkaar. Er zijn verschillen in inwonersaantal, bevolkingsdichtheid, leeftijdsopbouw, in de samenstelling van huishoudens en in sociaaleconomische opbouw. Er is verschil in infrastructuur, in de verhouding tussen koop- en huurwoningen en in aanwezige voorzieningen. Er zijn andere bewoners- en wijkinitiatieven en vrijwilligersstructuren. Er kan een hecht gemeenschapsgevoel zijn of juist meer individualisme. Er zijn meer of minder professionele zorgaanbieders en –locaties en deze staan sterker of minder sterk in verbinding met de lokale samenleving. In de ene wijk speelt soms andere problematiek dan in de andere wijk.

De kracht van ondersteuning op maat per wijk, dorp en gebied zit in het benutten van de aanwezige potentie van bewoners, vrijwilligers en professionals. De kracht zit dus in een mix van ondersteuners die elkaar versterken en aanvullen, met respect voor elkaars kwaliteiten en grenzen. Passende ondersteuning aan kwetsbare inwoners kan alleen geboden worden wanneer die partijen met elkaar ondersteuning op maat bieden. Ondersteuning op maat kan ook betekenen dat de ondersteuning buiten de wijk of bijvoorbeeld op stedelijk of regionaal niveau wordt geboden.

V-O-L is met een groot aantal partijen uit de sociale basis (niet alleen Wmo) in gesprek om een analyse te maken van de huidige stand van zaken in wijken en dorpen: wat is er, wat gaat er goed en wat mist er nog? Daarnaast komt er een inventarisatie van wat er per wijk, dorp
en gebied nodig is om de sociale basis verder te versterken. Ook de al beschikbare gegevens vanuit 1e en 2e lijn en vanuit de gemeente worden hierbij gebruikt.

Verder komen wij terug op de geschetste toekomstige ontwikkelingen die wij eerder genoemd hebben in diverse overleggremia “de olievlek werking” welke nu daadwerkelijk optreedt. Er waren al bewoners van 5 direct omliggende panden aan SID gevlucht. Hierbij 3 jonge gezinnen, de toekomst van je buurt! Inmiddels zijn dit jaar weer 2 panden leeg komen te staan, WL6 is inmiddels weer bewoond, en zoals verwacht niet door een jong gezin. WL12 daar woonde een jonge vrouw die is mede gevlucht vanwege de overlast. Het pand staat nog leeg, wij houden ons hart vast. Nog meer van dergelijke bewoners direct achter de Claes Bockes Balckstraat zal leiden tot vlucht uit deze straat. De CBB straat is de straat in de Vlietzone met het hoogste percentage eigen bewoning.

Wij ontvangen graag van u allen reactie en een uitnodiging op zeer korte termijn voor een omgevingsoverleg.

Met vriendelijke groet,

Arno Arnold
Mede namens Stichting Vlietvaardig en buurtbewoners