LTO Nederland: verschillende noodmaatregelen nodig

Gepubliceerd op 16 maart 2020 om 18:20

(tekst: persbericht van LTO Nederland[]foto: Harrie Muis

 

LTO Nederland: verschillende noodmaatregelen nodig

Het coronavirus heeft grote impact op de Nederlandse economie. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen voor bedrijven nu al merkbaar. LTO Nederland stelt daarom een viertal noodmaatregelen voor zodat boeren en tuinders in Nederland de crisis overleven. Het betreft de regeling Borgstelling Landbouw om de liquiditeit van ondernemers overeind te houden, het instellen van een Noodfonds Land- en Tuinbouw, het nemen van bredere maatregelen voor behoud van arbeid en ondernemerschap samen met andere werkgeversorganisaties en de vakbonden en tenslotte concrete maatregelen gericht op het behoud van arbeidskrachten in verschillende sectoren.

Noodmaatregelen

De land- en tuinbouw is een diverse sector met negentien deelsectoren. LTO Nederland constateert dat met name in de tuinbouw, meer specifiek in de glastuinbouw, sierteelt en boomkwekerij, een ernstige uitval van de vraag aan de orde is. In andere sectoren is vooral zorg over problemen die kunnen ontstaan wanneer deze situatie langer aanhoudt.

Gelet op de omstandigheden stelt LTO Nederland op dit moment vier maatregelen voor die met grote spoed dienen te worden doorgevoerd:

-LTO Nederland heeft het Ministerie van LNV opgeroepen om de regeling Borgstelling Landbouw versneld te verruimen en open te stellen. Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening. Verruiming is essentieel voor de liquiditeit van agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

-Er dient per direct een Noodfonds Land- en Tuinbouw te komen dat ondersteuningsmaatregelen biedt voor boeren en tuinders die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het fonds moet vooral gericht zijn op het bieden van toekomstsperspectief voor bedrijven. LTO Nederland voert een inventarisatie uit van de schade op dit moment. Alleen al voor de glastuinbouw bedraagt de schade circa 2 miljard euro. Het fonds zal dus stevig van omvang moeten zijn. De ondersteuningsmaatregelen dienen meerjarig te worden ingericht.

-Samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties pleit LTO Nederland breder voor stevige maatregelen gericht op behoud van werk, inkomen en ondernemerschap. Denk aan versoepeling van de werktijdverkorting, maar ook een corona-noodfonds voor flexwerkers en voor de liquiditeit van bedrijven voor loondoorbetaling. De Stichting is hier over in overleg met het kabinet, zo staat in de brief die gisteren is verzonden.

-Voor sommige ondernemers is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskracht tijdens de coronacrisis een groot punt van zorg, zeker gezien de drukke periode die zoals gebruikelijk in het voorjaar aanbreekt. LTO Nederland en gelieerde organisaties hebben een Taskforce Arbeid ingesteld om problemen rondom personeelsbehoefte weg te nemen. Hierover volgt later vandaag meer informatie.

De Europese Commissie heeft aangegeven dat lidstaten ruime mogelijkheden krijgen om steunmaatregelen uit te vaardigen gelet op de uitzonderlijke situatie waarin we terecht zijn gekomen. LTO Nederland roept het kabinet op om hier ruimhartig gebruik van te maken.

LTO Nederland zal nog deze week met minister Schouten in overleg treden over bovenstaande maatregelen.

LTO Nederland
LTO Nederland is de nationale vertegenwoordiger van Nederlandse boeren en tuinders. LTO ondersteunt en behartigt de belangen van 35.000 leden van de verenigingen LTO Noord, ZLTO en LLTB. De drie regionale LTO’s vertegenwoordigen de belangen van de ondernemers uit de land- en tuinbouwsector in hun provincie(s) en gemeenten. Gezamenlijk zetten we ons in voor gezonde dieren, planten en omgeving en voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen die relevant zijn voor onze sector.